Dịch vụ

 

CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ:

 

 - Kiểm định , hiệu chuẩn đồng hồ,  bơm xăng dầu.

 - Kiểm định , hiệu chuẩn thước đo dầu, nhiệt kế.

 - Sửa chữa, bảo trì các thiết bị bơm xăng dầu, đồng hồ lưu lượng kế.

 - Cho thuê các loại bơm xăng dầu, thiết bị ao lường xăng dầu.

 - Nong đầu nối ống dẫn dầu.

 - Thử áp lực các loại ống dẫn dầu.